Autor sekcije: Vedran Miletić

Python: međuprocesna komunikacija: podprocesi

 • module subprocess (službena dokumentacija) omogućuje pokretanje novih (pod)procesa, povezivanje na njihove cijevi za ulaz, izlaz i greške, i dohvaćanje njihovih izlaznih kodova
 • subprocess.call([arg0, arg1, ...]) poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća njezin izlazni status
 • subprocess.getoutput("arg0 arg1 ...") poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća njezin izlaz
 • subprocess.getstatusoutput("arg0 arg1 ...") poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća uređeni par (status, output)
subprocess.getoutput("ls -l")
subprocess.getstatusoutput("ls -l")
# za usporedbu
subprocess.call(["ls", "-l"])
 • uočimo razliku u navođenju naredbe i parametara u obliku liste kod subprocess.call() nasuprot navođenju naredbe i parametara u obliku znakovnog niza kod subprocess.getoutput() i subprocess.getstatusoutput()

Zadatak

 • Usporedite izlaz funkcije os.listdir() s izlazom naredbe ls dohvaćenim korištenjem sučelja koja nudi modul subprocess. Ima li razlike u datotekama koje su izlistane?
 • Izvedite čitanje sadržaja datoteke /etc/group korištenjem standardnih Python sučelja za rad sa datotekama, a zatim dohvaćanjem izlaza naredbe cat na tu datoteku. Ima li razlike u pročitanom sadržaju?
 • subprocess.Popen() vraća objekt pridružen potprocesu koji pokreće, a zatim se može koristiti za upravljanje tim procesom
  • subprocess.Popen.communicate() prima ono što se prosljeđuje na stdin i to mora biti tipa bytes, a vraća uređeni par (stdout, stderr), oba elementa su tipa bytes
 • subprocess.PIPE je objekt koji se koristi da se standardni ulaz, standardni izlaz ili standardni izlaz za greške dohvate u Python interpreteru korištenjem metode communicate() objekta pridruženog procesu
a = subprocess.Popen(["ls", "-l"], stdout=subprocess.PIPE)
a.communicate()

b = subprocess.Popen(["rm", "-i", "dat3"], stdin=subprocess.PIPE)
b.communicate("y\n".encode())

Zadatak

Korištenjem objekta subprocess.Popen pokupite izlaz naredbe man koji daje kada je pokrećete bez argumenata. (Uputa: biti će ispisan na standardni izlaz za greške.)

Zadatak

Napravite Python skriptu koja traži od korisnika imena triju datoteka. Datoteke se brišu interaktivnim načinom rada, a od korisnika se traži unos na standardni ulaz „kao da izravno radi s naredbom” (odnosno unosi y ako želi obrisati i n ako ne želi, a to se prosljeđuje naredbi putem metode communicate() objekta pridruženog procesu).

Zadatak

Za stvaranje korisnika na Linuxu koristi se naredba useradd. Proučite pripadnu man stranicu, a zatim napišite Python skriptu koja, uz pretpostavku da imate odgovarajuće ovlasti:

 • stvara korisnike student01, student02, …, student99 s pripadnim kućnim direktorijima,
 • u kućnom direktoriju svakog od korisnika stvara direktorij python-samples kojem postavlja dozvole na rwxrwxrwx,
 • na kraj datoteke .bashrc dodaje naredbu koja podešava korisničku masku na 077.