Autor sekcije: Vedran Miletić

Osnovna sintaksa programskog jezika Python

 • Greg Stein u prezentaciji Python at Google kaže:
  • Google’s programming environment
   • Primary languages: C++, Java, Python
  • Python at eShop:
    1. „What in the world is Python?”
    1. „This is great stuff.”
   • (eShop gets assimilated by Microsoft)
  • Python at Microsoft:
    1. „It’s called what?”
    1. „You actually shipped Python code?” (MerchantServer 1.0)
    1. „Nice prototype. We’ll rewrite it in the next version.” And they did, in C++.
  • Python at CollabNet (poznati kao autori Subversiona):
    1. „No, we don’t really use Python here.”
    1. „Definitely write that in Python.”
  • Python at Google:
    1. „Of course we use Python. Why wouldn’t we?” Python caught on here [at Google] like a virus, moving from developer to developer.
 • Programski jezik Python:
  • programski jezik visoke razine,
  • naglasak na čitljivost koda,
  • vrlo bogata standardna biblioteka,
  • sličan C/C++-u, Perlu, Javi, Rubyju, JavaScriptu,
  • referentna implementacija je CPython:
   • napisana u C-u,
   • višeplatformska,
   • dostupna pod slobodnom licencom,
   • interpreter (nema kompajliranja).
  • danas vrlo korišten u raznim domenama, od numeričkog računanja u kvantnoj fizici i poravnavanja sekvenci gena do poslovne logike i web aplikacija
 • Povijesni razvoj Pythona:
   1. verzija 0.9.0, Guido von Rossum na alt.sources,
   1. verzija 1.0, 1995. 1.2, 1996. 1.4, …,
   1. verzije 1.6 i 2.0, Python razvojni tim napušta CNRI, interes za Python u zajednici otvorenog koda raste,
   1. verzija 3.0 poznata kao Python 3000 ili kraće Py3k, nekompatibilna s verzijom 2.0, promjene u sintaksi, izbačeni zastarjeli dijelovi.
 • Python 2 i Python 3 danas:
  • python == python2 == python2.7
  • python3 == python3.2
 • Python 2 i Python 3 u skoroj budućnosti:
  • python == python3 == python3.?
  • python2 == python2.7
 • koristit ćemo Python 3.4
  • pa recite da nismo moderni!
  • (i u trendu, in, otkačeni, kul i popularni)

Rad s Python interpreterom

 • interaktivni način rada

  • pokretanjem naredbe python3 dobivamo ljusku u koju možemo unositi naredbe
  • >>> unos naredbe
  • ... nastavak prethodnog retka
 • pokretanje programa pomoću interpretera

  • spremimo niz naredbi u datoteku s ekstenzijom .py i pokrenemo je interpreterom python3

  • zaglavlje je oblika

   #!/usr/bin/env python3
   
  • env traži python3 na sustavu; on bi mogao biti u /usr/bin, /usr/local/bin ili čak u /opt/python3/bin; autor skripte o tome ne mora brinuti

 • Unicode

  • Python 3 ga koristi u zadanim postavkama

  • kod Pythona 2 potrebno eksplicitno navesti u drugom retku zaglavlja

   #!/usr/bin/env python
   # -*- coding: utf-8 -*-
   
 • Python dokumentacija

  • vrlo detaljno i kvalitentno napisana, i mnogo ćemo je koristiti; možete je koristiti na kolokviju
  • naročito važni Tutorial i Library Reference
 • dinamički tipovi (engl. dynamic typing) – nema deklaracije tipa varijable, određuje se prema pridruženoj vrijednosti

  a = 3
  b = "rijec"
  
  // ekvivalentan C++ kod
  int a = 3;
  char* b = "rijec";
  
 • tipovi (klase) varijabli

  • objektno orjentiran jezik: svaka varijabla je objekt
  type() # vraća tip (klasu) objekta
  
 • osnovni tipovi varijabli

  • bool, int, long, float, complex
   • float je pandan C++-ovom float i double
  • nepromjenjivi: str, bytes, tuple, frozenset
   • str i bytes su pandani C++-ovom std::string i char*
   • tuple je pandan C++-ovim poljima
  • promjenjivi: list, set, dict, bytearray
   • list je pandan C++-ovom std::list i std::vector
   • set je pandan C++-ovom std::set
   • dict je pandan C++-ovom std::map
  • za svaki od tipova postoji istoimena funkcija (tzv. konstruktor) koja služi za stvaranje instanci klase i pretvaranje među različitim tipovima
 • osnovni operatori

  • =, +, -, *, **, /, //, %
  • pridruživanje, zbrajanje, oduzimanje, množenje, potenciranje, dijeljenje, cjelobrojno dijeljenje, modulo dijeljenje
 • „hello world”: funkcija print() vrši ispis na ekran

  print("Pozdrav Rijeci")
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   cout << "Pozdrav Rijeci" << endl;
   return 0;
  }
  
 • sustav pomoći help() – interpreter ima u sebi ugrađenu dokumentaciju

  help(xyz) # pomoć za funkciju xyz()
  help("xyz") # pomoć na temu xyz
  

Rad s ljuskom IPython

Ljuska IPython proširuje funkcionalnost osnovnog intepretera.

 • <Tab> kompletira uneseni niz znakova do imena naredbe/varijable/funkcije/tipa/modula, dvostruki <Tab> nudi sve mogućnosti (isto kao u ljusci bash).
 • help(modul/funkcija/objektu) ili modul/funkcija/objekt? daje detaljne informacije o modulu/funkciji/tipu, koje su pored toga lijepo formatirane.

Napomena

Intrepreter ipython je moguće testirati i izravno u web pregledniku.

Podrška za Python u uređivaču teksta Emacs

Emacs u standardnoj distribuciji ima python.el koji mu omogućuje napredno baratanje Python kodom:

 • python-shift-left, C-c C-<: Decrease indentation of the region
 • python-shift-right, C-c C-<: Increase indentation of the region
 • python-switch-to-python, C-c C-z: Start (or switch) to a Python shell
 • python-send-buffer, C-c C-c: Run the current buffer in the Python interpreter
 • python-send-region, C-c C-r: Run the selected code in the Python interpreter
 • python-describe-symbol, C-c C-f: Get help on a Python symbol (Better than visiting the slow Python website, right?)

Zadatak

Napišite „hello world” program u Pythonu s pozdravom po želji, a zatim ga modificirajte kako je opisano.

 • Pokušajte spomenuti način ispisati i varijable tipa int i float.
 • Isprobajte na koji način radi ispis znakovnih nizova s našim znakovima.
 • Ostavite proizvoljan znakovni niz sam u svom retku i pokušajte pokrenuti program. Što se ispisuje na ekran kod pokretanja programa? Što se mijena kod interaktivnog načina rada?

Objektni pristup programiranju

 • atribut objekta je konstanta vezana uz objekt
 • metoda objekta je funkcija vezana uz objekt
 • funkcija dir() vraća popis atributa i metoda
a = 5 # varijabla a će dinamički postati tipa int
dir() # vraća popis atributa i metoda tipa int

Zadatak

U Pythonu se varijabli može pridružiti vrijednost kompleksnog broja na nekoliko načina, a najjednostavniji je a = 2+3j (naravno, vrijednosti 2 i 3 mogu se zamijeniti bilo kojim int ili float brojevima).

 • Pronađite način da ispište realni i imaginarni dio kompleksnog broja.
 • Pronađite način da ispište kompleksni konjugat tog broja. Objasnite koju razliku pravi par zagrada () nakon metode.

Naredbe if, else, for, while

 • Python zahtjeva točnu uvlaku koda; u protivnom, interpreter javlja grešku

  • nedostatak uvlake: IndentationError: expected an indented block
  • višak uvlake: IndentationError: unexpected indent
  • Emacs za Python uvlaku koristi 4 razmaka (preporučeno, PEP 8) i automatski pravilno uvlači pritiskom na tipku Tab
 • None – tip podataka ništa; (a nedefiniran) != (a = None)

 • True i False – boolean tip podataka; False su int(0), float(0.0), str(""), list([])

 • operatori and i or

 • naredbe if i else

  if x < 0:
   print("Negative")
  elif x == 0:
   print("Zero")
  else:
   print("Positive")
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   if (x < 0)
    {
     cout << "Negative" << endl;
    }
   else if (x == 0)
    {
     cout << "Zero" << endl;
    }
   else
    {
     cout << "Positive" << endl;
    }
   return 0;
  }
  
 • tip podataka range

  • funkcija range([start,] stop[, step]) vraća niz brojeva od start do step u koracima step
  • „početak uključen, kraj isključen” (prema idejama knjige C Traps and Pitfalls Andrewa Koeniga)
 • in označava iteraciju po „elementima” nekog objekta (liste, uređene n-torke, rječnika, …)

 • naredba for

  for x in range(2, 7):
   print(x, x**2)
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   for (int x = 2; x < 7; x++)
    {
      cout << x << " " << x * x << endl;
    }
  }
  
 • naredba while

  x = 0
  while x < 5:
   x += 1
   print(x, x**2)
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   int x = 0;
   while (x < 5)
    {
      x++;
      cout << x << " " << x * x << endl;
    }
  }
  

Zadatak

Napišite program koji ispisuje:

 • sve neparne brojeve u rasponu od 1 do 101 (uključujući 101),
 • sve brojeve djeljive s 3 u rasponu od 5 do 45 (uključujući 45).

Rad sa znakovnim nizovima

 • Python koristi i jednostruke i dvostruke navodnike za navođenje znakovnih nizova

  • "...'...", '..."...' ili "...\"..."
  • mi ćemo koristiti dvostruke navodnike, s prekidnim znakom po potrebi
 • podnizovi znakovnih nizova rade po pravilu „početak uključen, kraj isključen”

  a[i] # i-ti znak u nizu; ista sintaksa kao C++
  a[i:j] # znakovi od i-tog do j-tog
  a[i:j:k] # svaki k-ti znak od i-tog do j-tog
  
 • str.strip() miče razmake s početka i s kraja

 • str.split() cijepa znakovni niz u listu po razmacima

 • str.lower()

 • str.upper()

Zadatak

Neka je a = "AndrewKoenig".

 • Isprobajte čemu je jednako, pa objasnite zašto za iduće podnizove:
  • a[1:5],
  • a[:3],
  • a[2:],
  • a[-3],
  • a[:-1],
  • a[1::2],
  • a[::-1].
 • Pretvorite a u listu (korištenjem funkcije list()) i spremite je u varijablu b. Dobivate li iste rezultate kada tražite podliste?

Zadatak

Neka je a = "Miami 2 Ibiza".

 • Pretvorite a u listu (korištenjem funkcije list()) i spremite je u varijablu b.
 • Pretvorite a u listu korištenjem metode split i spremite je u varijablu c.
 • Je li b jednako c? Objasnite zašto je ili zašto nije.

Rad s listama

 • ista sintaksa pristupanja pojedinom elementu kao kod znakovnih nizova
 • list.append() dodaje element na kraj liste
 • list.pop() miče element s kraja liste
 • list.insert() ubacuje element u listu na određeno mjesto

Zadatak

Neka je a = [1, "Bok", [24, 7, 365], ["Da", "Ne"]].

 • Isprobajte čemu je jednako, pa objasnite zašto za iduće podliste:
  • a[1],
  • a[2],
  • a[2][0],
  • a[2][4],
  • a[3][1].
 • Promijenite vrijednost elementa a[0] na 5.
 • Umetnite element „Swedish House Mafia” na mjesto 1.
 • Maknite element s kraja liste, a zatim na kraj liste umetnite listu koja sadrži brojeve 5, 4, 2.