Month: July 2014

Obrana doktorata

Inf-uniri-logoObranom doktorskog rada „Sustav preporučivanja aktivnosti za računalom podržano suradničko učenja“ akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstvenog polja računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu stegla je Martina Holenko Dlab. Mentori pri izradi doktorskog rada bili su prof. dr. sc. Vedran Mornar i izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić.