Istraživački tim

Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab, poslijedoktorand, Odjel za informatiku

Prof. dr. sc. Nataša Hoić – Božić, Odjel za informatiku

Mr. sc. Gordan Đurović, v. predavač, Sveučilište u Rijeci, student doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

Marina Žunić (Bajčić), asistent, Odjel za informatiku, studentica doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

Izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu