Istraživački tim

Dr. sc. Martina Holenko Dlab, poslijedoktorand, Odjel za informatiku

Prof. dr. sc. Nataša Hoić – Božić, Odjel za informatiku

Mr. sc. Gordan Đurović, v. predavač, Sveučilište u Rijeci, student doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

Marina Bajčić, asistent, Odjel za informatiku, studentica doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku

Izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu