ELARS sustav preporučivanja

elarsObrazovni sustav preporučivanja koji je razvijen u okviru projekta nazvan je ELARS što predstavlja akronim od ELearning Activites Recommmender System.

ELARS omogućuje personalizaciju  suradničkih e-aktivnosti koje se izvode uz pomoć sustava za e-učenje (Moodle, Instructure Canvas i sl.) i alata Weba 2.0. Potiče kontinuirano sudjelovanje u e-aktivnostima na temelju podataka o preferencijama studenata i grupa te njihovim postignućima tijekom kolegija. Sustav određuje:

  • preporuke e-aktivnosti
  • preporuke suradnika
  • preporuke alata
  • savjete za uspješnije sudjelovanje u e-aktivnostima.

Klijentski dio ELARS-a sastoji od podsustava za izradu dizajna e-učenja kojeg koriste nastavnici i podsustava za pregledavanje preporuka vezanih za-e aktivnosti za studente.

Sustav se nalazi se na web adresi:  http://elars.uniri.hr/Elars