Učenici će se upoznati sa naredbama grananja - IF i CASE naredbama - u programskom jeziku Pascal.