U ovoj temi je dostupan detaljni izvedbeni nastavni planovi predmeta (DINP) te PDF prezentacije s uvodnog sata. Uz ostale informacije, možete pročitati o aktivnostima koje se izvode u okviru predmeta, načinu bodovanja i ocjenjivanja te rasporedu aktivnosti na predmetu.